Cluster Urk Maritime

Cluster Urk Maritime is het cluster van bedrijven waaronder scheepsbouw, maritieme toelevering en dienstverlening, onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Cluster Urk Maritime vindt zijn oorsprong in de visserij, maar heeft zich de laatste decennia verbreed naar visverwerkende industrie, scheepsbouw (re-fit) en nautische dienstverlening. Het cluster is de motor van de brede welvaart op Urk en in de regio, een hefboom voor een sterkere economie en een vliegwiel voor meer innovatiekracht. Cluster Urk Maritime maakt onderdeel uit van de sector Nederland Maritiem en behoort tot de top van Nederland en Europa.

Maar het Cluster Urk Maritime staat onder druk. De oude haven is overvol en ook de bedrijventerreinen bieden de ondernemers op Urk onvoldoende ruimte om te ontwikkelen. Door deze beperking in fysieke ruimte worden de ondernemers beperkt in groei. Daarnaast zijn groei, verbreding en vernieuwing van het cluster belangrijk om te blijven concurreren in de toekomst. Innovatie, clustervorming en talentontwikkeling zijn voor het Cluster Urk Maritime noodzakelijke randvoorwaarden voor een duurzaam bestaan en om tot de top van de maritieme sector te blijven behoren.

Fysiek

In de oude haven van Urk is geen ruimte meer voor nieuwe bedrijvigheid. De realisatie van een nieuwe buitendijkse Maritieme Servicehaven is de enige mogelijkheid voor uitbreiding van de maritieme sector. Zo kan de werkgelegenheid in Urk behouden blijven en doorgroeien.

Om het Cluster Urk Maritime meer fysieke ontwikkelruimte te bieden, realiseert de provincie een nieuwe buitendijkse servicehaven ten zuiden van Urk. Gelijktijdig wordt door de gemeente aangrenzend een nieuw binnendijks bedrijventerrein ontwikkeld. De nieuwe servicehaven en het bedrijventerrein bieden de noodzakelijke ruimte voor de groeiende vraag naar maritieme diensten en producten. Hierbij horen activiteiten zoals het (af)bouwen van jachten, onderhoudswerkzaamheden aan luxejachten en vissersboten, dienstverlening bij waterbouw- en offshore activiteiten, maritieme innovatie en productontwikkeling. Ook is er ruimte re-fits en aanverwante maritieme dienstverlening zoals duiken en onderwateronderzoek. Op het binnendijkse terrein zal ook ruimte zijn voor de visverwerkende sector.

En met de ontwikkeling van de nieuwe servicehaven komt er ook in de oude haven van Urk weer ruimte voor kleinere nautische en maritieme bedrijven, watersport, toerisme en recreatie.

www.portofurk.com

Innovatie

Cluster Urk Maritime moet meer divers, meer als cluster en meer internationaal gaan werken om tot de maritieme wereldtop te blijven behoren. Hierbij zetten we in op intensievere interne en externe samenwerking van het Cluster Urk Maritime. De keten van ontwerp-bouw-gebruik en de keten van (toe)leveranciers, leveranciers van deelsystemen tot en met eindgebruikers moet worden versterkt. Daarnaast zetten we in op sector overstijgende samenwerking tussen bedrijven, overheid, kennis- en onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen binnen en buiten de regio. Dit doen we onder andere door de inzet van een ‘maritieme business developer’. De samenwerking levert meer innovaties en betere prestaties van maritieme producten en diensten over de hele levenscyclus, waardoor we internationaal beter concurreren op prijs, kwaliteit en doorlooptijd. Ook zal Cluster Urk Maritime zich gezamenlijk meer internationaal moeten oriënteren en profileren op nieuwe markten en gezamenlijke handelsmissies.

De gemeente Urk en de provincie Flevoland verkennen samen met marktpartijen hoe het bedrijventerrein en de servicehaven zo duurzaam en innovatief mogelijk gerealiseerd kan worden. Hiermee dragen we bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en is ook het fysieke vestigingsmilieu voorbereid op de toekomst.

Provinciale subsidieregeling voor samenwerking in innovatie

Innovatie is een belangrijk sleutelwoord en samenwerking tussen alle betrokken partijen zoals bedrijven, kennis- en onderwijsinstelling en overheid is hiervoor nodig. Een provinciale subsidieregeling moet deze samenwerking bevorderen. Het doel hiervan is het stimuleren van specifieke clustervorming gericht op maritieme innovatie. Hierbij is de inzet om verschillende markt- en/of onderzoek gedreven duurzame en innovatieve projecten te realiseren binnen landelijke thema’s als Winnen op Zee, Smart Industry, Schone schepen en Slim & Veilig varen. In de uitwerking zal zoveel mogelijk worden gezocht naar synergie met vergelijkbare initiatieven in andere regio’s.

Voor specifieke ontwikkelingen en innovaties die een krachtige impuls geven aan de concurrentiekracht van het gehele Cluster Urk Maritime zijn eveneens middelen gereserveerd.

Talent

Cluster Urk Maritime heeft volop groeikansen, maar daarvoor zijn goed geschoolde en gekwalificeerde mensen nodig. Ondanks de groeiende beroepsbevolking op Urk is er een tekort aan gekwalificeerde krachten voor het maritiem cluster. De beroepsbevolking wordt gekenmerkt door relatief veel laag en middelbaar opgeleiden, terwijl het innovatieve maritiem cluster een toenemende vraag heeft naar middelbaar- en hoger geschoold personeel.

Maritieme Campus

Om genoemde uitdaging aan te gaan en voldoende geschikt arbeidspotentieel voor nu en in de toekomst te hebben, moeten het onderwijs en bedrijfsleven meer en beter samenwerken aan een goede onderwijsinfrastructuur op Urk. De partijen slaan de handen ineen om de bestaande structuur uit te breiden middels een publiek-private samenwerking. We werken toe naar een toekomstbestendige state of the art maritieme campus. Om deze hoogwaardige campus te kunnen realiseren in de komende jaren zal er op verschillende fronten worden geïnvesteerd. Deze activiteiten zorgen onder andere voor een volwaardige onderwijsinfrastructuur die voorziet in op-, om- en bijscholing voor het opleiden van nieuw arbeidspotentieel.

Leerwerkakkoord

Met de komst van de nieuwe servicehaven komt er meer werkgelegenheid op Urk in het maritiem cluster. Dat betekent meer kansen voor de studenten, maar ook voor werkenden en werkzoekenden. Om de regio daar optimaal van mee te laten profiteren zetten partijen zich in op het realiseren van een Leerwerkakkoord. In het Leerwerkakkoord geven de bedrijven uit het Cluster Urk Maritime startgaranties af en realiseren we leerwerkplekken voor werkzoekenden bij de bedrijven. Het leerwerkakkoord richt zich op drie pijlers: “van school naar werk”, “van werk naar werk” en “(weer) aan het werk”. Dit gebeurt samen met bestaande netwerken in de regio.

Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland

In een stimulerende leercultuur kunnen mensen zich blijven ontwikkelen als zij weten wat hun mogelijkheden zijn en waar hun kansen liggen op de arbeidsmarkt. Ook helpt het als zij zelf kunnen beschikken over middelen voor scholing. Met het scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland bieden wij de werkenden en werkzoekenden de kans om zich te blijven ontwikkelen op de gevraagde vaardigheden voor nu en in de toekomst in de maritieme sector. Duurzame inzetbaarheid en het terugdringen van mismatches is een belangrijke doelstelling van de stimuleringsregeling. Van belang is dat werknemers hun vaardigheden up to date houden en voorbereid zijn op de technologische verandering. Daarmee wordt het arbeidspotentieel voor de werkgevers in het maritiem cluster verbeterd en vergroot.

Voor meer informatie over Maritieme Servicehaven klik hier.