Groene stad van de toekomst

In april 2022 opent de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 in Almere haar deuren met als thema ‘de groene stad van de toekomst’. De komende jaren gaan we steeds meer in grote steden wonen. Het bewoonbaar maken en houden van die steden is een wereldwijd vraagstuk. Op de expo zijn oplossingen daarvoor te zien en beleven.

Kennis, innovatie en economie

Wie op een expo innovaties wil tonen, moet op tijd beginnen met de voorbereiding. Daarom werkt de provincie Flevoland samen met ondernemers, gemeenten, kennisinstellingen en studenten aan kennisontwikkeling en grensverleggende innovaties, onder meer via proeftuinen, experimenten en challenges. Met als doel: het versterken van de regionale economie met de focus op het ontwikkelen van een duurzame voedselvoorziening. De resultaten zijn tijdens Floriade in het provinciale Innovatiepaviljoen te zien en ervaren.

Voor meer informatie over Floriade Expo 2022 klik op de onderstaande knop:

Fysiek

Op het Floriadeterrein bouwen wij een eigen Innovatiepaviljoen. De ontmoetingsplek waar foodprofessionals op eigenzinnige en inventieve wijze met elkaar hun idealen voor voedselvoorzieningen van de toekomst bespreken en realiseren.

Innovatiepaviljoen

De vruchtbare Flevolandse bodem is binnen en buiten zichtbaar, bomen en (eetbare) planten groeien in de tuin en op het dak. De keuken heeft een centrale plek. Op Floriade Expo 2022 in Almere zet het Innovatiepaviljoen de deuren wagenwijd open. We ontvangen er onze gasten en bieden Flevolandse ondernemers de kans zichzelf in de spotlight te zetten en nieuwe zakenrelaties te ontmoeten. Zo zetten we Flevoland op de kaart, vormen (internationale) coalities en versterken netwerken om samen het voedselsysteem van de toekomst te maken en de regionale economie te versterken. Na de expo is het paviljoen onderdeel van de Flevo Campus.

Innovatie

Om de groeiende steden bewoonbaar en bereikbaar te houden, de inwoners van voldoende, gezond en veilig voedsel te voorzien en minder het milieu te belasten zijn grensverleggende innovaties nodig. Floriade Expo 2022 is een internationaal podium waar we kunnen laten zien wat we in 2022 al bereikt hebben, innovaties waar we trots op zijn. Maar het is ook een kans om met vakgenoten in gesprek te gaan over de uitdagingen voor de toekomst, ná 2022, en daarover samenwerkingsverbanden de organiseren.

Duurzaam voedselsysteem

Op het gebied van voedselvoorziening dagen wij de markt uit met innovaties te komen, waarbij het verkorten van de keten belangrijk is. Het gaat om uitdagingen in de hele keten van boer tot bord.

Duurzame eiwitvoorziening is één van de grote uitdagingen voor een gezonde toekomst van onze voeding en voor de ontwikkeling van landbouw. Met de proeftuin Growing Green Proteins brengt provincie Flevoland boeren, ontwikkelaars, ondernemers, onderzoekers en onderwijs bij elkaar om innovaties te ontwikkelen, kansen te benutten en barrières te slechten.

  • We ondersteunen verschillende pilots voor nieuwe teelten van verse sojabonen, paddenstoelen en veldbonen.
  • We organiseren een Challenge met koks: Eet als een pionier!.
  • We werken samen met de provincies Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant en met het ministerie van LNV om invulling te geven aan de Nederlandse ambitie en het Europees Eiwitplan.

Voor meer informatie over Growing Green Proteins klik op de onderstaande knop:

In het Europese Interreg programma FoodChains 4 Europe werken wij samen met andere Europese regio’s en universiteiten en onze partners hogeschool Aeres en Vereniging Flevofood aan het stimuleren en ondersteunen van innovaties in de voedselketens.

Innovatie voedselketens

Het verkorten van de keten van boer tot bord is hierbij een belangrijk thema. Binnen het Europese Interreg programma FoodChains 4 Europe stimuleren en ondersteunen we, samen met Europese regio’s, universiteiten en onze partners hogeschool Aeres en Vereniging Flevofood, innovaties in de voedselketens.

Bruggencampus Flevoland-Floriade

In Nederland moeten de komende decennia 40.000 bruggen worden vervangen. Een opgave die vraagt om innovatieve oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen. Provincie Flevoland en gemeente Almere gaan samen met marktpartijen, onderwijs en wetenschap deze uitdaging aan, door de oprichting van de Bruggencampus Flevoland-Floriade. De Bruggencampus jaagt innovaties in bruggenbouw aan en innoveert op het gebied van: circulaire nieuwe bruggen, hergebruik van bruggen en ontwerpen en een Gemeenschappelijke Data Omgeving. De resultaten zijn te zien op Floriade Expo 2022.

Talent

Innovaties vragen om nieuwe kennis en nieuwe banen. De provincie zet in op kennisdeling en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. We investeren in nieuwe opleidingen en betrekken de Flevolandse jeugd.

Flevo Campus

Wij gebruiken de Floriade als een middel om onze kenniseconomie structureel te versterken. Eén van de blijvende opbrengsten moet de Flevo Campus worden, een kenniscampus op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken. Het Innovatiepaviljoen wordt na de Floriade onderdeel van de Flevo Campus. Een kenniscluster dat naast ons paviljoen bestaat uit een nieuwe school van Aeres Hogeschool en uit een experimenteeromgeving voor startende ondernemers. Met een kennis-en innovatieagenda werken we aan een internationaal netwerk dat het ook mogelijk maakt om Europese subsidies binnen te halen.

Talent kleurt Flevoland

Om ook bij de Flevolandse jeugd hun talent verder te ontwikkelen dagen wij met het project Talent kleurt Flevoland technasia-leerlingen en HBO-studenten uit, om aan de slag te gaan met vraagstukken op de Floriade thema’s.

Voor meer informatie over Floriade https://www.flevoland.nl/dossiers/floriade-werkt.