Prettig wonen, werken en recreëren

Wie om zich heen kijkt, ziet dat de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bruist. De economie groeit, er komen meer banen en bedrijvigheid. Dit levert problemen op de woningmarkt op. Hierdoor komen Almere Pampus en de IJmeerlijn weer in beeld. De regio is belangrijk voor de Nederlandse economie en veel mensen zijn op zoek naar een plek om er te wonen. Almere zal de komende jaren fors groeien. Alleen huizen bouwen is niet voldoende. Voor een groene, duurzame en levendige stad zijn voldoende voorzieningen nodig. Provincie Flevoland, gemeente Almere en het Rijk investeren in projecten om de stad verder te ontwikkelen als een stad waar inwoners trots op zijn, met plezier leven en zich volop kunnen ontplooien. Een stad waar bedrijven zich graag vestigen en bezoekers verrast worden.

Investeren

Wij investeren samen met onze partners jaarlijks via het Fonds Verstedelijking Almere ca. 20 miljoen euro. Dit gebeurt momenteel op basis van een Meerjarenprogramma 2017-2021, waarin 5 programmalijnen zijn benoemd. Binnen deze lijnen worden sleutelprojecten gerealiseerd die het verschil maken in de ontwikkeling van Almere en de regio en bijdragen aan een goed woon- en werkklimaat. Een nieuw Meerjarenprogramma 2021-2025 is in voorbereiding.

Toekomstvisie

De uitbreiding van Almere is één van de drie centrale ambities in de toekomstvisie voor de MRA zoals vastgelegd in de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer (2013). De andere twee ambities zijn goede bereikbaarheid over de weg en het spoor en de uitbreiding van natuur- en recreatiemogelijkheden in het Markermeer en IJmeer.

Ambities herijken

Op dit moment wordt een Handelingsperspectief MRA Oostflank opgesteld waar opnieuw naar deze ambities gekeken wordt. Wat betreft de verstedelijkingsopgave voor de gehele regio kijken we ook naar ontwikkeling van binnenstedelijke woonmilieus. De aanleg van een IJmeerverbinding is een randvoorwaarde voor woningbouw in Almere Pampus.

Fysiek

In de Rijksstructuurvisie over Almere uit 2013 is een groei van Almere met 60.000 woningen afgesproken. Op de nieuwe woningbouwlocaties Oosterwold, Poort, Nobelhorst en het Floriadeterrein worden andere typen woningen en wijken gebouwd dan elders in de stad en de regio. Daarnaast investeren we in verschillende voorzieningen.

Investeren in fysieke voorzieningen

We investeren in fysieke voorzieningen zoals aanpassing van het NS station Almere centrum en in een recreatieve route rondom het Weerwater. Om de culturele infrastructuur te versterken wordt de mogelijkheid van een museale voorziening onderzocht. Hiervoor is een kwartiermaker aangesteld.

Innovatie

Voor een evenwichtige en toekomstbestendige groei zijn innovaties nodig. Innovaties in fysieke maatregelen, maar ook in aanpak en samenwerking. Almere is daarmee ook een living lab waar innovaties uitgetest kunnen worden om vervolgens van betekenis te zijn voor de hele regio, maar ook ver daarbuiten.

Vernieuwend wonen

Almere is een uitgelezen plek om te experimenteren met vernieuwende woningbouw, onder meer samen met de Rijksbouwmeester. Zo loopt er een experiment met digitale zelfbouw WikiHouse. In het Europese project Housing 4.0. Energy werkt gemeente Almere met acht Europese partners aan oplossingen voor het tekort aan lage-energiewoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens in Noordwest Europa. In Almere Oosterwold ontwikkelt zich als een stadsdeel waarbij bewoners veel vrijheid hebben en de overheid op afstand blijft. Daarbij ontstaan vraagstukken die vragen om innovatieve oplossingen. In WaterLab Flevoland laten wij nieuwe lokale waterzuiveringstechnieken in de praktijk testen. Met Europese partners hebben we een Interreg aanvraag ingediend om de opgedane kennis te delen en verder uit te breiden.

Circulaire economie

Samen met (circulaire) ondernemers zoeken we naar innovatieve oplossingen voor de reststromen in de stad. Met het Upcyclecentrum in Almere Haven is een broedplaats ontstaan waar ondernemers materialen hergebruiken en weer waardevol te maken.

Sociale innovatie

StrandLAB Almere is een voorbeeld van sociale innovatie. Omwonenden, kunstenaars, creatieven en ondernemers werken samen om het gebied rondom het Almeerderstrand tot een culturele broedplaats met een eigen identiteit te ontwikkelen.

Talent

Een sterk, divers en kwalitatief hoogwaardige onderwijsstructuur is belangrijk voor de stad en de regio. We werken aan een structuur waarbij inwoners hun talenten een leven lang kunnen ontwikkelen, het onderwijs goed aansluit op de arbeidsmarkt, ondernemerschap en innovatie gestimuleerd worden en jongeren in Flevoland kunnen blijven wonen om te studeren en te werken. Zo wordt geïnvesteerd in Flevo Campus en in internationaal onderwijs.

Flevo Campus

Flevoland vormt met zijn vruchtbare grond, goede infrastructuur en professionele landbouw een unieke plek in de wereld. In Almere wordt een nieuw kenniscluster gevormd, een wetenschappelijke praktijkwerkplaats die Flevoland toonaangevend maakt in het adresseren van mondiale vraagstukken op het gebied van stedelijke voedselvoorziening. Samen met partners (onderwijs- en kennisinstellingen en bedrijfsleven) wordt gewerkt aan onderzoek en innovaties op dat gebied. De Flevo Campus versterkt de bestaande kennisinfrastructuur binnen de Metropoolregio Amsterdam. De gebouwen van de campus, zoals de nieuwbouw van Aeres Almere en het Innovatiepaviljoen van de provincie, komen op het Floriadeterrein.

Voor meer informatie over Almere 2.0 ga naar flevoland.nl.