Vitaal gebied goed voor natuur, recreatie en economie

Het Markermeer-IJmeer is een uniek Natura 2000 gebied midden in de economisch belangrijke Metropoolregio Amsterdam (MRA). Een gebied waar veel mensen willen wonen, werken en recreëren. Een vitaal Markermeer-IJmeer draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en is een randvoorwaarde voor de economische ontwikkeling rond het Markermeer-IJmeer waaronder de IJmeerverbinding.

De uitbreiding van natuur- en recreatiemogelijkheden in het Markermeer en IJmeer is één van de drie centrale ambities in de toekomstvisie voor de MRA zoals vastgelegd in de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer (2013). De andere twee ambities zijn goede bereikbaarheid en evenwichtige en aantrekkelijk groei van Almere.

Een groot deel van het Markermeer-IJmeer is onderdeel van het Nationaal Park Nieuw Land. De provincie gaat de ontwikkelvisie voor het nationaal park, waar Marker Wadden en Oostvaardersoevers deel van uitmaken, verder uitwerken en uitvoeren. We richten ons daarbij op governance, marketing en branding.

Fysiek

Samen met het Rijk, provincie Noord-Holland, de gemeenten rondom het Markermeer-IJmeer, de waterschappen Zuiderzeeland en Noord-Hollands Noorderkwartier en maatschappelijke organisaties werkt provincie Flevoland aan een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES). Hier werken we stap voor stap naar toe en zoeken daarbij samenwerking met andere programma’s zoals Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050, Grote wateren, de maritieme strategie van het Rijk en regionale programma’s als Almere 2.0, Nationaal Park Nieuw Land en Lelystad Next Level.

De fysieke maatregelen moeten een bijdrage leveren aan minstens één van de volgende ecologische pijlers:

  • Zones met helder water langs de kust
  • Een gradiënt in slib van helder naar troebel water
  • Land-waterzones van formaat
  • Sterke ecologische verbindingen tussen het Markermeer-IJmeer en binnendijkse natuur

Voor meer informatie over Markermeer-IJmeer klik op onderstaande knop:

Lees meer...

Marker Wadden

Provincie Flevoland heeft bijgedragen aan de realisatie van de eerste fase Marker Wadden. Deze natuureilanden zorgen voor een gevarieerd onderwaterlandschap met zones van helder water waar vissen en vogels volop van profiteren. Marker Wadden is een van de iconen van Nationaal Park Nieuw Land. Om uitbreiding van recreatieve arrangementen en natuurbeleving mogelijk te maken heeft de provincie co-financiering beschikbaar voor aanvragen uit het Europese Leader programma. Voor meer informatie over Marker Wadden klik op de onderstaande knop:

Combinatie met dijkversterking

Daar waar mogelijk combineren we maatregelen om zo een groter effect te krijgen. Een goed voorbeeld is de versterking van de Houtribdijk. Hier wordt 557 hectare zandplaten tegen de dijk aangelegd. Dit geeft versteviging van de dijk en in dit gebied Trintelzand kunnen planten groeien, vissen paaien en watervogels rusten en voedsel vinden.

Innovatie

Het is belangrijk om meer variatie en dynamiek in het gebied te brengen. Met belangrijke voorwaarden als waterveiligheid, zoetwaterwinning, kaderrichtlijn water en Natura 2000 doelstellingen vraagt dat om innovatieve oplossingen. De aanleg van Marker Wadden en het project Oostvaardersoevers zijn daar voorbeelden van.

Oostvaardersoevers

Met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Het Flevo-landschap, waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Almere en Lelystad willen wij een verbinding realiseren tussen het Markermeer en de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Door deze verbinding worden omvangrijke moerassen en zones van ondiep water onderdeel van het merensysteem, komt er meer dynamiek in het gebied en neemt de recreatieve waarde van het gebied toe.

Het realiseren van de verbinding is een stevige uitdaging; het peilverschil tussen het meer en de plassen is ongeveer 4 meter en op de Oostvaardersdijk ligt de provinciale weg van Lelystad naar Almere. Dit vraagt om innovatieve oplossingen. Zowel in technische maatregelen als in innovatieve samenwerking met onze partners en de markt. De aanpak leidde tot een nominatie voor de Gouden sleutel tot de Omgevingswet.

Dit project is ook onderdeel van programma LIFE IP Deltanatuur, dat een impuls geeft aan de ontwikkeling van waardevolle deltanatuurgebieden in Nederland.

Natuurthermometer

Om te monitoren of de ingrepen en investeringen in het gebied het gewenste natuureffect opleveren heeft provincie Flevoland de natuurthermometer, onderdeel van het TBES-boekhoudsysteem, ontwikkeld. Verschillende monitoringgegevens worden verzameld en door aan te geven of de thermometer in het rood of groen staat. Daarnaast maakt ook een registratiesysteem deel uit van de boekhouding. In het systeem worden de vergunde ontwikkelingen bijgehouden.

Talent

Voor kennis- en talentontwikkeling over de aanleg van Oostvaardersoevers willen wij met nationale en internationale partners gebruik maken van huidige en toekomstige Europese onderzoeksprogramma’s en financieringsconstructies.

Provincie Flevoland ondersteunt het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA). Het gebied is een proeftuin waar wetenschappers de effecten van de aanleg onderzoeken en komen tot nieuwe innovaties. Daarnaast dragen wij bij aan het NWO werkprogramma voor de Topsector Water & Maritiem.

Om ook bij de Flevolandse jeugd hun talent verder te ontwikkelen dagen wij met het project Talent kleurt Flevoland leerlingen uit met oplossingen te komen.

Voor meer informatie over Markermeer-IJmeer klik hier.